fbpx

Regulamin

Regulamin korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego leasing-transportu.pl

I. Postanowienia ogólne

Niniejsze „Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego leasing-transportu.pl” (zwane dalej: „Ogólnymi Warunkami”) określają zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu o nazwie „leasing-transportu.pl”, w którym DiKOP Rafał Cytryna zamieszcza informacje o tematyce finansowej.

II. Definicje

Użyte w Ogólnych Warunkach sformułowania oznaczają:

leasing-transportu.pl – DiKOP Rafał Cytryna, NIP: 6581803978, z siedzibą w 02-495 Warszawa, Władysława Jagiełły 33/48, będąca twórcą serwisu internetowego leasing-transportu.pl oraz właścicielem praw do niego, uprawnioną do dysponowania jego zasobami.

Serwis – serwis tematyczny leasing-transportu.pl, poświęcony tematyce finansowej.

Zasoby serwisu – udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach, materiały obejmujące w szczególności informacje, ogłoszenia o pracy, artykuły oraz formularze kontaktu Użytkowników serwisu. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny.

Serwis informacyjny – zasoby serwisu, do których każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji.

Użytkownik – osobę korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

III. Określenie zasad dostępu użytkowników do zasobów serwisu
Dostęp do części zasobów serwisu, określanej jako serwis informacyjny, nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.

IV. Zobowiązania leasing-transportu.pl
leasing-transportu.pl zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.

V. Zobowiązania użytkownika
1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków oraz dobrymi obyczajami.
2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, że w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

VI. Odpowiedzialność stron
1. leasing-transportu.pl oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. leasing-transportu.pl nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji.
3. leasing-transportu.pl nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej ani za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

VII. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO* uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest DiKOP Rafał Cytryna, NIP: 6581803978, z siedzibą w 02-495 Warszawa, Władysława Jagiełły 33/48.
2. Z Administratorem mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres do korespondencji: 02-495 Warszawa, Władysława Jagiełły 33/48 lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@leasingmaszynbudowlanych.pl.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne w celach:
a) kontaktowych, związanych z ustaleniem szczegółów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , w celu przygotowania oferty współpracy,
b) marketingowych (uwzględniających także profilowanie w tych celach) – na podstawie zgody, która może być wycofana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) lub jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług,
4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom powiązanym z Administratorem Danych lub podmiotom, dla których leasing-transportu.pl świadczy usługi pośrednictwa, na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.
5. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi leasing-transportu.pl realizację powyższych usług. Użytkownik ma ponadto prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
6. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
7. Aby skorzystać z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych oraz domagania się usunięcia danych z systemu serwisu, a także z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, należy wysłać wiadomość na adres: biuro@rcytryna.pl.
8. Użytkownik, przez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W wypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać od administratora danych usunięcia niniejszej zgody. Skorzystanie z prawa do domagania się usunięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do administratora danych, na adres: : biuro@rcytryna.pl, stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
9. Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z konsultantami, w trosce o jakość usług, mogą być rejestrowane.
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1)

VIII. Postanowienia końcowe umowy

1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2. W wypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie go na stronach WWW serwisu.

3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu można kierować na adres siedziby leasing-transportu.pl oraz na adres e-mail: biuro@rcytryna.pl.

JSESSIONID Sesyjne Przechowuje identyfikator sesji. Jest to niezbędne dla prawidłowego działania serwisu.